Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.bemoss.eu

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bemoss.eu) je:
BEMOSS® s.r.o., Podhorany Mechenice 103, 951 46
IČO: 51985047
DIČ: 2120855352
IČ DPH: SK2120855352

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 46664/N
E-mail: bemoss@bemoss.eu
Tel. číslo: +421908489749
Fax (ak ho predávajúci má):
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava4)

Článok I – Pojmy
Predávajúcispoločnosť BEMOSS® s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľfyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.bemoss.eu a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
E-shopinternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.bemoss.eu
TovarTovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávkaúkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
Cenacelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravnécena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

1.Tieto VOP upravujú:

proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1.Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bemoss.eu.

2.Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope

4.-.

5.Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

6.Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

7.V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

8.K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

9.Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.bemoss.eu. 6) vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol: - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“

10.Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

vlastnostiach Tovaru,

celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu, ktorý automaticky zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú

tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke7),

ďalšie informácie k objednávke a vystaveniu predfaktúry

12. Doručením automatického potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP sa zmluva o kúpe Tovaru nepovažuje za uzavretú.

13. Doručením predfaktúry vystavenej pre Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny môžu byť predmetom tlačových chýb.

2. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení Ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú Cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

Prevodom na účet predávajúceho na základe vytvorenej zálohovej faktúry predávajúcim

4.Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

5.Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

6.Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

7.Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 28 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 28 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

8.Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Je potrebné brať na zreteľ že každý produkt kde je možnosť voľby osobitného prevedenia, ako napríklad rozmer obrazu, druh rámu , farba machu či druh machu je považovaný za : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka. Do 14 dní je možné odstúpiť od zmluvy len pri produktoch kde nie je možnosť osobitného prevedenia. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2.Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese eshop@bemoss.eu)

3.Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4.Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.9)

5.Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7.Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9) Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru platí, podľa ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. g) Občianského zákonníka, zákazník.

Storno objednávky


Bezplatné storno objednávky je možné najneskôr 24hodín od prijatia platby na náš bankový účet, po presiahnutí tejto lehoty nie je možné objednávku bezplatne stornovať a bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny tovarov. 
Všetky produkty na našom eshope sú zhotovované podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, sú tovarom vyrobeným na mieru alebo tovarom určeným osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Príloha č.1

FORMULAR-PRE-VRATENIE-TOVARU--bemoss.cz.pdf

Údržba mechových stěn a obrazů BEMOSS ®

Stěny či obrazy z mechu BEMOSS® jsou určeny pro umístění pouze do interiéru, není možné jejich vystavení přímým povětrnostním vlivům jako dešti či větru.

Mech jakož i stabilizované rostliny jsou skutečným přírodním produktem, ručně sbírané v přírodě a následně stabilizované. Jako samotné slovo naznačuje mech se stabilizoval v jeho přirozené podobě, to znamená že si zachoval svůj vzhled, strukturu, jemnost, barvu a vůni. Ideálním místem jsou interiéry s relativní vlhkostí mezi 40-65%. 


Pokud chcete, aby vám obrazy či stěny vydržely co nejdéle, ideální je zvolit místo kde není přímé sluneční záření, které může způsobit rychlejší ztrátu pigmentu a tím i zkrácení životnosti. Tím, že mechové stěny nevyžadují denní světlo, lze je umístit na místa kde by vám jiné živéstěny či rostliny nepřežily. 


Pokles relativní vzdušné vlhkosti pod 40% způsobuje, že:
       
·  mech je na dotek tvrdší až tvrdý, tehdy je náchylný na trvalé poškození,
·  ztvrdnutí mechu žádným způsobem jeho kvalitu neovlivňuje, je to přirozená reakce na vlhkost okolního prostředí,
·  po obnovení vhodné vlhkosti se pružnost a odolnost sama navrátí,
·  mech již není živý, je stabilizovaný speciálním roztokem, proto ho za žádných okolností nezaléváme, nekropíme vodou, ani nezvlhčujeme rozprašováním vody.

Překročení 65% relativní vzdušné vlhkosti může zapříčinit tvorbu plísní a tím znehodnotit mechový zeď, či obraz. 


Všechny naše produkty jsou stabilizované pomocí jedinečného procesu stabilizace, který je unikátní pro každý druh mechu. Stabilizace a její složky neobsahují žádné zdraví škodlivé látky. Jako jediný výrobce používáme UV odolné barvy vytvořené pro potřeby mechu, které dopomáhají k výrazně delší životnosti našich stěn. 


Mechové stěny nevyžadují žádnou speciální předúpravu podkladové stěny, na kterou se bude umisťovat stěna BEMOSS®. Na rozdíl od živých stěn není nutná předpříprava vody, izolace, elektřiny či speciálních světel. Vaše stěna může být klasická zděná, omítnutá či sádrokartonová příčka. 
Váha našich stěn není velká a tím pádem nejsou potřebažádné speciální výztuhy stěn. Orientační váha mechové stěny je cca 10-15kg / m2


Životnost mechových stěn je rozdílná v závislosti na druhu zvoleného mechu. 
LIŠEJNÍKOVÉ stěny se vyznačují nejdelší životností a to 8-10 let. 
BOLMOSS, SIBERIAN MOSS a FLATMOSS mají životnost cca5-7 let. Stabilizované rostliny přibližně 3-4 roky. Největší vliv na životnost mají již zmíněné faktory a to interiérová vlhkost a vystavení přímému slunci. 

Mechové stěny jsou pořizovány na míru dle požadavků klienta, je možnost zvolit si jakýkoliv rozměr stěny či obrazu z mechu. 
Nejčastějším podkladem mechových stěn je tvrzené dřevo, při speciálních realizacích pokud to vyžaduje projekt je použit jako podklad hliníkový panel.
Pokud jste si zvolili stěnu jejíž rozměry jsou větší, vaše stěna se vyhotoví z více panelů, které se během realizace spojí do jedné velké stěny. Při menších realizacích trvá samotná montáž obvykle několik hodin, při středně velkých stěnách to může být celý den. Projekty s plochou stěny nad 40-50m2 jsou již řazeny k větším a jejich samotná montáž může trvat i více dní. 


Mechové stěny je ideálně montovat až jako poslední prvek v interiéru, je velmi důležité aby všechny profese které mohou tvořit prach či jiné nečistoty opustili místo realizace již před námi,stavební prach se totiž velmi těžko čistí z mechové stěny či obrazu.